Libertarianismens utmaningar och akilleshäl

9474042983f556aba8488a3444caba25Västerlandet befinner sig idag i en situation där flera kriser riskerar att löpa och uppstå samtidigt. Vi befinner oss i en nihilistisk kris som hotar upplösa resterna av de moraliska normer och värden som moderniteten varit tvungen att behålla för att kunna överleva och förverkliga sina egna uppbrott med det gamla Europa. Vi befinner oss i en andlig kris där flera av de västerländska kristna samfunden alltmer liknar pacifistiska och sekulära sällskap som förlorat sältan och den andlighet som en gång byggde kloster och bildade ordenssällskap och där autentisk ortodox kristendom för närvarande bevaras i periferin. Vi har en politisk kris där överstatliga och statliga system kräver allt större kontroll och disciplinering av våra liv och där ett lands brott mot globalismen bemöts med hot om bestraffningar och disciplinpåföljder (se hur eliterna hanterat Brexit). Vi står inför en ekonomisk kris där statliga regleringar av ekonomin och fiatsystemet försvagar våra ekonomier och valutor. Vi har en relativistisk kris där postmoderna synsätt ser alla kulturella uttrycksformer, även de mest destruktiva, som likvärdiga. Vi står inför en social kris där vi ser parallella samhällen växa fram där människor lever i mentala och sociala utanförskap. Och vi står inför en historisk kris där vi på goda grunder kan ställa oss frågan om framtida generationer som växer upp i Europa kommer att ha någon form av kontinuitet med vår egen kultur? Våra politiska ledare visar därtill tecken på avsaknad av frihetliga principer och verklighetsförankring då de lever i förnekelse av de konflikter deras politik orsakat och där de istället för realism hänger sig åt idealisering och eskapism. Det politiska systemet får de medborgare som systemet fostrar och efterfrågar. Där systemet efterfrågar konformism, får den också medborgare som är rädda att blottlägga sina tankar och farhågor.

Frihetliga och konservativa idéer möts i allt detta på ett fruktbart sätt då de förmår att transcendera de motsägelser och de falska postulat som lett till förnekelse av sunda ekonomiska, sociala och kulturella principer. Marxismens materialism var antilibertariansk just eftersom den inte erkände att något materiellt kunde ha en inneboende andlig frihet. Libertarianismen bejakar friheten och därigenom möjligheten för människan att vara fri i relation till sin egen existens, dess villkor och bestämma över sin egen relation till det högre-än-mänskliga. Därför är libertarianismen och andliga värden inte bara förenliga på ytan och i form av en acceptans för att människan kan välja och tillåtas att tillhöra exempelvis den kristna traditionen, utan även eftersom den kristna traditionen i synnerhet hade en voluntaristisk tolkning av människans fria vilja. Det var därför inte konstigt alls att det var den kristna teologin som utvecklade den klassiska naturrätten och personalismen.

Ett av de största misstagen i libertariansk teori var att förväxla den subjektiva värdeteorin med hur individer borde handla. Den miseanska praxeologin förklarar endast hur människor handlar emedan Ayn Rand lyfter upp själviskheten till ett moraliskt postulat. Genom att lägga till en specifik moralisk och rationell egoism till frihetsbegreppet blev libertarianismen helt enkelt förknippad med dålig moral. Sett från den andra sidan är friheten snarare förutsättningen för en sund moral som tillåter frivillig altruism. Det är med andra ord skillnad på deskriptiva skildringar om hur människor agerar på en fri marknad och på hur människor borde leva, handla och prestera.  Libertarianismen blir nihilistisk i den mån den frångår sina egna principer och lägger till idéer som objektivism. Den bevarar sitt ursprungliga och höga kall när den förblir neutral men samtidigt öppen för fler än en ontologi och etik.

Om vi istället går bortom några av de värre och mest perifera moralteorierna i modernismens historia finner vi en öppning för traditionell vishet, kultur och historia. Vi finner sammanhang. En europeisk libertarianism bör inspireras mer av antikens stadsstater och kulturella liv än av Förenta staternas konstitution. Om man söker djupare kan man även titta på Salamancaskolan och den Österrikiska ekonomin. Man kan inspireras av Dacke, men också av vissa kristna monarkier. Om man måste jämföra med ett land i nutid kan man dessutom titta på Schweiz. Man borde slutligen inspireras av länder, institutioner och sammanslutningar som har fler än två eller tre bokstäver i sitt namn som EU, FN, EMU, IMF och USA.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s